Algemene nut beogende instelling

Stichting Processiecomité Breust-Eijsden heeft de ANBI -status (een algemeen nut beogende instelling) en voldoet hiermee aan de gestelde voorwaarden, zoals opgesteld in de statuten.

Algemene gegevens
Stichting Processiecomité Breust-Eijsden
Het RSIN of fiscaal nummer van de stichting is 858098830
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 70001634

Vestigings- en correspondentieadres
Diepstraat 63
6245 BK Eijsden
Email: info@processiecomite.nl

Financiële verantwoording 2021
U kunt de volgende bestanden in pdf-formaat downloaden: 

BALANS 2021
WINST- EN VERLIESREKENING 2021

 

Doel en missie van het Processiecomité

Het primaire doel en missie van het Processiecomité is niet alleen het organiseren van de processie, maar vooral ook het in stand houden en doorgeven van de processie (en de Bronk) als cultureel erfgoed. 

Doelstellingen zoals in de statuten verwoord

  1. ...het behouden en organiseren van de sacramentsprocessie;
  2. ...het beheren van sacramentskleding, vlaggen en beelden;
  3. ...het doen van giften.­


­De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. Om dit vast te leggen is het beleidsplan opgesteld: "Behoud wat je waardevol is".

 

Behoud wat je waardevol is

 
Hoofdlijnen van het beleidsplan

Het beleidsplan benadrukt de huidige rol van de stichting binnen de gemeenschap en de parochie Breust-Eijsden, namelijk het behouden van de meest waardevolle traditie per jaar, in al haar facetten: de sacramentsprocessie oftewel de Bronkprocessie. Dit is een plechtige omgang van geestelijken en gelovigen buiten het kerkgebouw waarbij het Allerheiligste Sacrament in een monstrans door de priester plechtig rondgedragen wordt onder een baldakijn. De monstrans met het Heilig Sacarament wordt enige tijd op een rustaltaar geplaatst voor aanbidding. Vele gelovigen lopen in gewaden mee in de processie.

Het beleidsplan is tot stand gekomen met inbreng van een aantal vrijwilligers en bestuursleden uit de Gemeenschap Breust-Eijsden. De keuzes die gemaakt worden moeten leiden tot verduurzaming en instandhouding van de aloude traditie: de Bronkprocessie in de parochie Breust-Eijsden. In samenwerking met de Katholieke kerk en haar bestuur zal dit doel verwezenlijkt worden. De Stichting Processiecomité Breust-Eijsden is een aan de Katholieke kerk gelieerde c.q. verbonden stichting.

Er is een eenduidig beleid nodig om de komende decennia te kunnen genieten van een geweldige Bronkprocessie. Op de tweede zondag na de Pinksteren wordt de processie in samenwerking met de katholieke kerk georganiseerd. Het beleid omvat 2 thema’s ten behoeven van het behoud van de processie en verbreden van de draagkracht:

  1. Het bereiken en enthousiasmeren van de jeugdigen;
  2. Het vernieuwen en behouden van de klederdrachten, de beelden en de vlaggen.

Onder hedendaagse jeugd is het geloof niet altijd diep geworteld. Dit heeft tot gevolg dat de processie in de toekomst haar bestaansrecht kan verliezen. Om dit te voorkomen zal de traditie en het geloof overgedragen moeten worden aan de jeugd. Dit begint o.a. op de scholen. Door leraren en leraressen, veelal niet Eijsdenaren, te enthousiasmeren en te boeien, zal dit overgedragen worden aan de kinderen. In een Bronk-themaweek wordt het geloof en de Bronkprocessie overgedragen, al dan niet op een speelse manier. Op deze manier zal het behoud van de Bronk en haar processie voor de toekomst gewaarborgd moeten worden. 


De functie en namen van de bestuurders

Voorzitter en secretaris: Janken, Toussaint Laurent Maria Johannes
Penningmeester: Quaedvlieg, Camille Hubertus Catharina Maria
Bestuurslid: Peerboom, Vincent Theodorus Anna
Bestuurslid: Paquay, Olivier Bart Maria
Bestuurslid: Moonen, Roger Joseph Petrus Gertrudis Guillaume
Bestuurslid: Henquet, Joseph Leon Ignatius
Bestuurslid: Rutten, René Mathias Joseph


Het beloningsbeleid zoals in de statuten verwoord

De bestuursleden van de stichting kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Aanmelden van de Bronkprocessie als evenement bij de gemeente: Omleiden mergellandroute; Reguleren van bezoekend verkeer; Autovrijhouden van de route; Streekvervoer melden van het evenement;

Verzorgen van de aanmeldingen van de schoolgaande kinderen; Indelen van de aangemelde kinderen in de verschillende groepen; Communicatie naar de ouders/verzorgers van de kinderen; Passen, zonodig verstellen, en strijken van de kleding voor de kinderen die meegaan in processie in een van de groepen van het processiecomite. Het bijhouden van aanmeldingentendens als instrument om te sturen.

Onderhouden van attributen die meegaan in de processie zoals harpen, belletjes, wierookvaten, vlaggen, ....Vorig jaar (2017) is het baldakijn vernieuwd alsook de houten bijbels van de evangelisten. Dit jaar (2018) is de complete page-groep vernieuwd.

Toekennen van een begunstigde voor het verkrijgen van collectegelden.

Verzorgen van de themaweek op de scholen Cramignon en Tangram. In iedere schoolgroep wordt vanuit het processiecomité een Bronkthema verzorgd. Groep 1,2:  Uitleg over het kamerschieten; Groep 3: Uitleg over de reidans; Groep 4: De Bronkquiz; Groep 5: De harmonie tijdens de Bronk; Groep 6: Maken van een bloementapijt; Groep 7: De kersverse Jonkheid op bezoek; Groep 8: Het ‘Optrikke’ tot een jonkheid in spelverband. Het verzorgen van de reidans op het schoolplein voor alle groepen.

Het faciliteren van het kerkbestuur bij de plechtigheid op de Vroenhof. Het verzorgen van de geluidinstallatie; verzorgen van zitplaatsen; Het voorzien van drinkwater bij heet weer; Het eerbiedig laten verlopen van de processie; Het bezoeken van eventuele zieke parochianen in het AZM;

Het voorzien in evaluatie voor het kerkbestuur; Het voorzien in evaluatie door het processiecomite zelf (retrospective); Het voorzien in evaluatie voor de scholen.