Algemene nut beogende instelling

Stichting Processiecomité Breust-Eijsden heeft de ANBI -status (een algemeen nut beogende instelling) en voldoet hiermee aan de gestelde voorwaarden, zoals opgesteld in de statuten.

Algemene gegevens
Stichting Processiecomité Breust-Eijsden
Het RSIN of fiscaal nummer van de stichting is 858098830
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 70001634

Vestigings- en correspondentieadres
Diepstraat 63
6245 BK Eijsden
Email: info@processiecomite.nl

Financiële verantwoording 2021
U kunt de volgende bestanden in pdf-formaat downloaden: 

BALANS 2021
WINST- EN VERLIESREKENING 2021

 

Doel en missie van het Processiecomité

Het primaire doel en missie van het Processiecomité is niet alleen het organiseren van de processie, maar vooral ook het in stand houden en doorgeven van de processie (en de Bronk) als cultureel erfgoed. 

Dat betekent concreet
...het behouden en organiseren van de sacramentsprocessie;
...het beheren van sacramentskleding, vlaggen en beelden;
...het doen van giften.­

­De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. Om dit vast te leggen is het beleidsplan opgesteld: "Behoud wat je waardevol is".

 

Behoud wat je waardevol is

 
Hoofdlijnen van het beleidsplan

Het beleidsplan benadrukt de huidige rol van de stichting binnen de gemeenschap en de parochie Breust-Eijsden, namelijk het behouden van de meest waardevolle traditie per jaar, in al haar facetten: de sacramentsprocessie oftewel de Bronkprocessie. Dit is een plechtige omgang van geestelijken en gelovigen buiten het kerkgebouw waarbij het Allerheiligste Sacrament in een monstrans door de priester plechtig rondgedragen wordt onder een baldakijn. De monstrans met het Heilig Sacarament wordt enige tijd op een rustaltaar geplaatst voor aanbidding. Vele gelovigen lopen in gewaden mee in de processie.

Het beleidsplan is tot stand gekomen met inbreng van een aantal vrijwilligers en bestuursleden uit de Gemeenschap Breust-Eijsden. De keuzes die gemaakt worden moeten leiden tot verduurzaming en instandhouding van de aloude traditie: de Bronkprocessie in de parochie Breust-Eijsden. In samenwerking met de Katholieke kerk en haar bestuur zal dit doel verwezenlijkt worden. De Stichting Processiecomité Breust-Eijsden is een aan de Katholieke kerk gelieerde c.q. verbonden stichting.

Er is een eenduidig beleid nodig om de komende decennia te kunnen genieten van een geweldige Bronkprocessie. Op de tweede zondag na de Pinksteren wordt de processie in samenwerking met de katholieke kerk georganiseerd. Het beleid omvat 2 thema’s ten behoeven van het behoud van de processie en verbreden van de draagkracht:

1. Het bereiken en enthousiasmeren van de jeugdigen;
2. Het vernieuwen en behouden van de klederdrachten, de beelden en de vlaggen.

Onder hedendaagse jeugd is het geloof niet altijd diep geworteld. Dit heeft tot gevolg dat de processie in de toekomst haar bestaansrecht kan verliezen. Om dit te voorkomen zal de traditie en het geloof overgedragen moeten worden aan de jeugd. Dit begint o.a. op de scholen. Door leraren en leraressen, veelal niet Eijsdenaren, te enthousiasmeren en te boeien, zal dit overgedragen worden aan de kinderen. In een Bronk-themaweek wordt het geloof en de Bronkprocessie overgedragen, al dan niet op een speelse manier. Op deze manier zal het behoud van de Bronk en haar processie voor de toekomst gewaarborgd moeten worden. 


Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.